Privacy Policy

 

 

Pedicurepraktijk Hallux Pedicare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-

gegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij

omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-

gegevens.

Pedicurepraktijk Hallux Pedicare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee

dat wij in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

          verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig

          zijn voor de  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

           persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

          van uw  persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van

           de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

          respecteren.

Als Pedicurepraktijk Hallux Pedicare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk

Hallux Pedicare verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

-         Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Hallux Pedicare de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Meisjesnaam;

-         Adres

-         Postcode en woonplaats

-         (Zakelijk) Telefoonnummer;

-         (Zakelijk) E-mailadres;

-         Geslacht;

-         Naam huisarts of behandelend arts;

-         BSN nummer.

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s

worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicurepraktijk

Hallux Pedicare. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter

worden beoordeelt.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Hallux Pedicare opgeslagen ten

behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor

          maximaal 7 jaar.

-         Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens

          maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.